Dom starejših Na Fari

Na Fari 50, 2391 PREVALJE

Telefon

+386 (0)2 82 40 920

E-pošta

dom.prevalje@ds-nafari.si

E-Qalin

equalin

E-QALIN je obsežen, inovativen, dinamičen sistem upravljanja s kakovostjo v domovih za starejše. Cilji E-Qalina so dvig kakovosti življenja starejših oseb in krepitev zadovoljstva pri zaposlenih. Bistveni dejavnik uspeha pri delu z modelom E-Qalin je pripravljenost za spremembe in izboljšave.

V našem domu smo z E-Qalinom začeli leta 2009.

Delo po modelu E-Qalin poteka kontinuirano, je pa razdeljeno po posameznih obdobjih oz. fazah dela.  Po 3 letnem obdobju/3 fazah ocenjevanja v skupinah za kakovost in vnesenih izboljšavah, se opravi presoja izvedenih ukrepov, ki jih opravi certifikacijska organizacija – Bureau Veritas iz Ljubljane.Le-ta Domu po uspešno opravljeni presoji podeli certifikat kakovosti E-Qalin za dobo 3 let. Po letu in pol se opravi vmesna presoja izvedenih ukrepov, ki jo prav tako opravi certifikacijska organizacija – Bureau Veritas.

V treh letih je potrebno oceniti 64 kriterijev (13 z vidika stanovalcev, 11 z vidika zaposlenih, 16 z vidika vodstva, 4 z vidika okolja, 4 z vidika učeče se organizacije ter 16 z vidika pomoči na domu) in 28 kazalnikov, oz. minimalno vsaj 16 kazalnikov (4 z vidika stanovalcev, 4 z vidika uporabnikov PND, 3 z vidika zaposlenih, 3 z vidika vodstva, 1 z vidika okolje ter 1 z vidika učeče se organizacije), kar pomeni, da v vsakem letu ocenimo 21 kriterijev in 9, oz. vsaj 5-6 kazalnikov. Delo poteka v 8 skupinah za kakovost (1 za vodstvo, 4 za zaposlene, 1 za zaposlene PND, 1 za stanovalce in 1 za svojce). Kazalnike ocenjuje skupina za vodstvo. Po končanem ocenjevanju kriterijev in kazalnikov v skupinah za kakovost, se vsi predlogi in pobude posredujejo skupini za razvoj, ki pregleda vse predloge, ter pripravi seznam izboljšav za ocenjene kriterije in kazalnike. Izboljšave, ki so  bile definirane v skupinah za kakovost, prenesemo v prakso v skladu z vrstnim redom, ki ga je določila skupina za razvoj.  

Vzporedno z modelom E-Qalin vsako leto izvedemo tudi anketo o zadovoljstvu med stanovalci, svojci in zaposlenimi. Po analizi ankete o zadovoljstvu, se zberejo delovne skupine za pripravo izboljšav. Predlagane izboljšave delovnih skupin nato pregledamo in potrdimo na  strokovnem kolegiju, prav tako določimo roke/datume vnosa izboljšav. O vseh izboljšavah anket, kriterijev in kazalnikov so obveščeni stanovalci, svojci in zaposleni.

S pomočjo modela E-Qalin se bomo trudili, da bomo zagotavljali kakovostne storitve za naše stanovalce, si  prizadevali za dobre medsebojne odnose, krepili zadovoljstvo pri zaposlenih in v življenje v domu čim bolj vključevali svojce.

Petra Jamnik Kobolt, vodja kakovosti

KONTROLNA PRESOJA V DOMU STAREJŠIH NA FARI NA PREVALJAH, marec 2022

Zelo disciplinirano spremljanje in sijajno dokumentiranje korakov PDCA–I kroga. Dinamičen tim ključnih oseb za področje E-Qalina (moderatorke, procesni vodje, vodja kakovosti in direktorica) izkazuje visoko raven razumevanja postopkov ter ima obsežne izkušnje iz praktičnega dela, kakor tudi motiviranost in operativnost. Dobro upravljajo s kazalniki in ena izmed njihovih dobrih praks je sistematično in metodološko jasno postavljanje ciljnih vrednosti. Moderatorkam je uspelo, da sodelavci, vključeni v skupine za kakovost, razumejo, da je proces potrebno opazovati in vrednotiti »skozi oči« stanovalca. Skupine za kakovost v Domu na Fari na Prevaljah so tudi eden od elementov integracije novih sodelavcev, ki tako spoznajo vsebino, širino in prepletenost dejavnosti v Domu. Skozi raznolikost članov skupine pa krepijo spoznavanje dela različnih delovnih mest in s tem krepijo medsebojno spoštovanje. Dom je svetel zaradi barv in zadostne svetlobe, kakor tudi zaradi zadovoljnih stanovalcev, ki tudi ob poslabšanju zdravstvenega stanja ostanejo v svojih sobah, sodelavci pa prilagodijo oskrbo in nego njihovim trenutnim potrebam. Pohvalno.

Mateja Hauser, presojevalka modela kakovosti E-Qalin, QSocial, upravljanje kakovosti d.o.o

Na glavno vsebino