Dom starejših Na Fari

Na Fari 50, 2391 PREVALJE

Telefon

+386 (0)2 82 40 920

E-pošta

dom.prevalje@ds-nafari.si

Pomoč na domu

POMOČ DRUŽINI NA DOMU KOT SOCIALNA OSKRBA NA DOMU

V Domu starejših Na Fari od 1. 1. 2015 dalje izvajamo storitev Pomoč družini na domu kot socialna oskrba na domu za občane občine Prevalje (do 31. 12. 2019 pa smo izvajali storitev tudi za občane občin Mežica in Črna na Koroškem.

Storitev je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, zaradi starosti, invalidnosti ali kronične bolezni pa se ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti. Z različnimi oblikami organizirane praktične pomoči in opravil se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki.

Storitev se prilagodi potrebam posameznega upravičenca in obsega naslednje sklope opravil:

  • pomoč pri temeljnih dnevnih opravilih, kamor sodijo naslednja opravila: pomoč pri oblačenju ali slačenju, pomoč pri umivanju, hranjenju, opravljanju osnovnih življenjskih potreb, vzdrževanje in nega osebnih ortopedskih pripomočkov;
  • gospodinjsko pomoč, kamor sodijo naslednja opravila: prinašanja enega pripravljenega obroka ali nabava živil in priprava enega obroka hrane, pomivanje uporabljene posode, osnovno čiščenje bivalnega dela prostorov z odnašanjem smeti, postiljanje in osnovno vzdrževanje spalnega prostora;
  • pomoč pri ohranjanju socialnih stikov, kamor sodijo naslednja opravila: vzpostavljanje socialne mreže z okoljem, s prostovoljci in s sorodstvom, spremljanje upravičenca pri opravljanju nujnih obveznosti, informiranje ustanov o stanju in potrebah upravičenca ter priprava upravičenca na institucionalno varstvo.

Upravičenci do storitve so:

  • osebe stare nad 65 let, ki zaradi starosti ali pojavov, ki spremljajo starost, niso sposobne za popolnoma samostojno življenje;
  • osebe s statusom invalida po zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb, ki po oceni pristojne komisije ne zmorejo samostojnega življenja, če stopnja in vrsta njihove invalidnosti omogočata občasno oskrbo na domu;
  • druge invalidne osebe, ki jim je priznana pravica do tuje pomoči in nege za opravljanje večine življenjskih funkcij;
  • kronično bolni in osebe z dolgotrajnimi okvarami zdravja, ki nimajo priznanega statusa invalida, pa so po oceni pristojnega centra za socialno delo brez občasne pomoči druge osebe nesposobne za samostojno življenje;
  • hudo bolni otrok ali otrok s težko motnjo v telesnem ali težko in najtežjo motnjo v duševnem razvoju, ki ni vključen v organizirane oblike varstva.

Postopek vključitve v storitev se prične s podajo Prošnje za uveljavljanje storitve. Prošnjo lahko poda upravičenec oziroma njegov zakoniti zastopnik ali pooblaščenec in sicer ustno, pisno ali preko elektronskega medija.

V kolikor so izpolnjeni pogoji upravičenosti do vključitve v izvajanje storitve, se upravičenca o tem obvesti. V primeru, da je možna takojšnja vključitev upravičenca, se vodja/koordinator dogovori za uvodno srečanje, kjer se ugotovijo pogoji za izvajanje storitve. V primeru, da takojšnja vključitev v izvajanje iz objektivnih razlogov ni mogoča, izvajalec uvrsti upravičenca na seznam bodočih uporabnikov storitve.

Uvodno srečanje se opravi na naslovu dejanskega izvajanja storitve. Izvajanje storitve se prilagodi potrebam posameznega uporabnika in sicer z izdelavo osebnega načrta pomoči, ki je sestavni del dogovora.

Ob sklepanju dogovora se uporabnik in vodja/koordinator storitve dogovorita tudi o načinu plačila storitve. V primeru, da bo namesto uporabnika storitev delno ali v celoti plačevala druga oseba, se le-ta glede na sklenjen dogovor za plačilo zaveže s podpisom izjave.

V primeru, da uporabnik in njegovi zavezanci ne zmorejo v celoti plačevati storitve, izvajalec uporabnika napoti na vložitev vloge za uveljavljanje pravice do oprostitve plačila socialno varstvene storitve pri pristojnem centru za socialno delo, v skladu s predpisi, ki urejajo to področje.

S podpisom Dogovora o vrsti, trajanju in načinu zagotavljanja storitve pomoč družini na domu kot socialna oskrba na domu, je postopek vključitve v storitev zaključen.
Neposredno izvajanje storitve na domu uporabnika se začne izvajati z dnem, ki je določen v dogovoru, po dogovorjenih vsebinah, v dogovorjenem obsegu in trajanju in se beleži s prisotnostjo socialnega oskrbovalca na domu uporabnika v pisni obliki dnevnikov.

Čas izvajanja storitve ne more biti krajši od 30 minut na dan, kar je tudi najkrajša obračunska enota. Storitev se lahko izvaja vse dni v tednu med 5:30 in 21:00 in sicer največ do 20 ur tedensko (za uporabnika storitve).

Uporabnik mora imeti v svojem bivalnem okolju še pred začetkom izvajanja storitve zagotovljene sanitarije, vodovodno napeljavo za oskrbo s hladno in toplo pitno vodo, urejeno ogrevanje in električno napeljavo ter varne električne inštalacije, umivalnik s tekočo hladno in toplo vodo, če ni prostora za osebno higieno, zabojnik za odpadke in urejen odvoz smeti.

Uporabnik zagotovi pred začetkom izvajanja storitve oziroma najkasneje v roku 15 dni od začetka izvajanja storitve ustrezne tehnične pripomočke, predmete ali dele pohištva in drugo prilagojeno opremo ter sredstva, ki so potrebna za izvajanje storitve in sicer: bolniško posteljo, trapez, osebno dvigalo za transfer, invalidski voziček ipd., ki so nujno potrebni za nemoteno, varno in zdravju neškodljivo izvajanje storitve.

V primerih, ko ima uporabnik domače živali, se v dogovoru z izvajalcem obveže, da bo v času prihoda in odhoda socialnega oskrbovalca ter v času izvajanja storitve na ustrezen način poskrbel, da domače živali ne bodo ogrožale socialnega oskrbovalca ali ovirale izvajanje neposredne oskrbe na domu.

Uporabnik s sklenitvijo dogovora dovoljuje izvajalcu, da v primeru potrebe nujno ukrepa, kar lahko vključuje tudi napotitev interventnih služb (reševalci, gasilci, policija). V tem primeru se odpoveduje povračilu stroškom škode in vsem zahtevkom, ki bi lahko sledili takšni intervenciji, vključno z zahtevkom zaradi motenja posesti.

V primeru nepredvidenih okoliščin na strani izvajalca si izvajalec pridržuje pravico do spremembe dogovorjenih časovnih terminov, do spremembe obsega in vsebinskih opravil storitve, o čemer uporabnika obvesti telefonsko ali osebno v čim krajšem možnem času.

Uporabnik lahko dogovorjeno storitev odpove v poslovnem času izvajalca: osebno, telefonsko, pisno ali preko elektronske pošte.

Izvajalec uporabniku zaračuna odpovedano storitev v celoti, kot da bi bila za uporabnika opravljena:

  • v primeru, če je do odpovedi prišlo na dan izvedbe storitve,
  • v primeru višje sile (bolnica, urgenca), ko je bila storitev odpovedana v času prihoda socialnega oskrbovalca na dom uporabnika.

Izvajalec uporabniku zaračuna storitev v celoti, kot da bi bila za uporabnika opravljena, tudi v primeru, ko uporabnik storitve ne odpove ali jo odpove šele ob prihodu socialnega oskrbovalca.

Uporabnik storitve oz. njegov zakoniti zastopnik ali pooblaščenec lahko odstopi od dogovora kadarkoli na lastno željo. Odstop od dogovora lahko posreduje v pisni obliki po pošti na naslov: Dom starejših Na Fari, Na Fari 50, 2391 Prevalje ali odpoved poda ustno vodji/koordinatorju na zapisnik. Odpovedni rok ne sme biti krajši od 5 dni.

Izvajalec lahko odstopi od dogovora oziroma prekine izvajanje neposredne oskrbe zaradi neizpolnjevanja obveznosti s strani uporabnika, zaradi hujših kršitev dogovora in v primeru prenehanja dejavnosti izvajalca.

Marjeta Štrekelj

vodja pomoči na domu kot socialne oskrbe na domu

Kontakt: marjeta.strekelj@ds-nafari.si
Telefon: 02 82 40 920, int. 211

Maja Črešnik

koordinator pomoči na domu kot socialne oskrbe na domu

Kontakt: maja.cresnik@ds-nafari.si
Telefon: 02 82 40 920, int. 209
GSM: 041 654 885

CENIK STORITEV POMOČI NA DOMU KOT SOCIALNE OSKRBE NA DOMU

(za uporabnika storitve)
ene storitve za uporabnike veljajo od 1. 4. 2020 dalje in so izražene v EUR. Veljajo za eno uro opravljenega efektivnega dela pri uporabniku in jo plača uporabnik.

občina Prevalje delavnik nedelja praznik
8,43 € 11,56 € 12,61 €
Na glavno vsebino