Dom starejših Na Fari

Na Fari 50, 2391 PREVALJE

Telefon

+386 (0)2 82 40 920

E-pošta

dom.prevalje@ds-nafari.si

Sprejem v dom

V Dom starejših Na Fari na Prevaljah sprejemamo osebe, starejše od 65 let, izjemoma pa tudi mlajše, ki zaradi kronične bolezni ali invalidnosti potrebujejo institucionalno varstvo.

Postopek za sprejem v institucionalno varstvo ureja Pravilnik o postopkih pri uveljavljanju pravice do institucionalnega varstva (Ur.l.RS, št. 38/2004, 23/06 in 42/07) in se začne z vložitvijo prošnje. Izjemoma lahko prošnjo namesto uporabnika vloži druga oseba, ki jo je uporabnik pooblastil oz. zakoniti zastopnik. V tem primeru je prošnji potrebno priložiti pooblastilo oz. odločbo o postavitvi zakonitega zastopnika. Prošnji je potrebno priložiti tudi mnenje o zdravstvenem stanju, staro največ 30 dni in izjavo o načinu plačila storitve s strani tretje osebe.

Prošnjo za sprejem obravnava komisija za sprejem, premestitev in odpust. Če komisija na podlagi popolne prošnje uporabnika in priložene dokumentacije ugotovi, da uporabnik izpolnjuje pogoje za sprejem in je upravičen do storitve, ki jo izvaja zavod, ga uvrsti na seznam čakajočih za sprejem in ga o tem obvesti v roku, ki ne sme biti daljši od dveh mesecev od prispetja popolne prošnje.

Ko je v zavodu na razpolago ustrezno mesto, komisija predlaga sprejem uporabnika iz seznama čakajočih za sprejem in pri tem upošteva:

  • vrstni red po prispetju prošenj oz. dolžino čakalne dobe
  • zdravstveno stanje uporabnika
  • bližino stalnega bivališča uporabnika in njegovih svojcev
  • socialne razloge, ki lahko pomembno vplivajo na nujnost čimprejšnjega sprejema.

Dom uporabnika obvesti o možnosti sprejema in ga povabi na sklenitev dogovora, s katerim se uredijo vsa bistvena vprašanja izvajanja storitve, zlasti pa vrsta oskrbe, začetek izvajanja storitve, cena storitve, osebe, ki bodo storitev plačevale in pogoji za spremembe in prenehanje veljavnosti dogovora.

Ob sprejemu v dom je uporabnik seznanjen z vsemi za življenje v domu pomembnimi zadevami, zlasti z zaposlenimi, z razporeditvijo prostorov, z njegovimi pravicami in dolžnostmi in s pravili življenja in dela v zavodu (hišni red).

Uporabnik ob sprejemu prinese s seboj:

  • osebno perilo, obleko in obutev
  • pripomočke za osebno higieno
  • ortopedske in druge pripomočke, ki jih uporablja
  • po predhodnem dogovoru pa tudi druge, za njega pomembne osebne predmete.

Brisače in posteljnina so na voljo v Domu.

Ob sprejemu uporabnik začasno predloži osebni dokument, zdravstveno kartico in zagotovi prenos zdravstvene kartoteke. Vse zainteresirane starostnike in njihove svojce vabimo, da se že pred vložitvijo prošnje za sprejem po predhodnem dogovoru s socialno delavko oglasijo v domu, kjer bomo v pogovoru in ogledu doma odgovorili na vsa vaša vprašanja v zvezi z življenjem v domu, postopku sprejema, vrstah storitev, ki jih izvajamo,…

Za razgovor se lahko dogovorite po telefonu na številki 02 82 40 920

Obrazci, potrebni za sprejem, so vam na voljo na recepciji doma, pri socialni delavki in tukaj:

Za ogled je potrebno da imate na vašem računalniku nameščen Adobe Acrobat reader.

Na glavno vsebino